សូមវាយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកអ្នកតាមទម្រង់ DDMMYYYY ចូលក្នុងប្រអប់ខាងលើ រួចចុចលើពាក្យ បញ្ជូន។

Please type your date of birth in the format of DDMMYYYY into the above given box and click Submit.

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ / For more info, please contact at: 023 964 222 / 1800 212 223 (ឥតគិតថ្លៃ / Free) ឬ www.prudential.com.kh