សូមវាយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកអ្នកតាមទម្រង់ DDMMYYYY ចូលក្នុងប្រអប់ខាងលើ រួចចុចលើពាក្យ ទាញយក។ លេខសម្ងាត់សម្រាប់បើកលិខិតជូនព័ត៌មានអំពីខួបនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគឺ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដដែល។

Please type your date of birth in the format of DDMMYYYY into the above given box and click Download. The password for openning the PDF file (Annual Policy Statement) is the same date of birth.

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ / For more info, please contact at: 023 964 222 / 1800 212 223 (ឥតគិតថ្លៃ / Free) ឬ www.prudential.com.kh